Історичні аспекти зародження та розвитку кафедри здоров´я людини

Історія створення кафедри здоров’я людини та відкриття нового напряму підготовки «Здоров’я людини» тісно пов’язані з діяльністю в університеті кафедри фізичного виховання. Споглядаючи майже півсторічну історію кафедри фізичного виховання відмічаємо період кінець 20 та початок 21 століть, коли за ініціативою та великим сприянням тодішнього завідувача кафедрою заслуженого працівника фізичної культури і спорту, відмінника освіти, доцента, кандидата педагогічних наук Свіргунця Євгена Михайловича було змінено вектор в розвитку кафедри та спрямовано на розвиток наукової діяльності та підвищення якісного складу професорсько-викладацького колективу. Саме у цей період на кафедрі захистили кандидатські дисертації викладачі Солтик О.О., Базильчук О. В., Павлюк Є. О., Базильчук В. Б. У 2004 році на посаду завідуючого кафедри був обраний кандидат наук з фізичного виховання і спорту, майстер спорту міжнародного класу з веслування на байдарках і каное Солтик О. О.

Покращення кадрового складу, розбудова матеріально-технічної бази кафедри, відкриття реабілітаційного центру, залу шейпінгу та аеробіки, створення мультимедійної лабораторії тощо, а саме головне прагнення викладачів до професійного становлення, виходу за межі викладання фізичного виховання стали передумовою відкриття в університеті у складі гуманітарно-педагогічного факультету спеціальності фізична реабілітація. У 2004 році було здійснено перший набір студентів, що дозволило розширити напрями роботи колективу кафедри. Від тоді, із забезпечуючої, кафедра отримала статус – випускової. Великі зусилля були спрямовані на створення матеріально-технічної бази, наповнення бібліотечного фонду друкованими і електронними навчально-методичними матеріалами, забезпечення на достатньому науково-методичному рівні нових дисциплін, удосконалення надання освітніх послуг.

Розширення функціональних обов’язків викладачів, завдань та напрямів роботи призвело до перейменування у кафедру здоров’я людини та фізичного виховання. Покращення кадрового потенціалу кафедри залишилось одним із важливих завдань. До числа фахівців з науковими ступенями і вченими званнями, які виросли у стінах кафедри, добавились: Флерчук В. В,     Майструк М. І., Ференчук Б. М., Ребрина А. А., Воронін Д. М., Дутчак Ю. В., Рибачок Р. В., Антонюк О. В., Чопик Т. В., Павлюк О.С.

Важко переоцінити вагомість особистісного вкладу у зародження та розвиток кафедри таких відомих і шанованих фахівців фізичного виховання, спорту і реабілітації як: професорів Мухіна В. М., Пяткова В. Т., Ложкіна Г. В., Линця М. М., Романишеної Л. М, Башкіна І. М.

У зв’язку з перерозподілом напрямів роботи у структурі університету кафедру здоров’я людини і фізичного виховання у 2013 році було реорганізовано у дві кафедри – кафедру фізичного виховання та кафедру здоров’я людини. Першим завідувачем кафедри здоров’я людини стала доктор педагогічних наук, професор Гомонюк О. М. З вересня 2014 року обов’язки завідувача покладені на майстра спорту України з гандболу, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента Базильчука О. В.

На сьогоднішній день на кафедрі здоров’я людини працюють три кандидати педагогічних наук, доценти – Свіргунець Є. М., Ференчук Б. М., Ребрина А. А; три кандидати наук з фізичного виховання та спорту, доценти – Базильчук О. В, Павлюк Є. О., Базильчук В. Б., кандидат медичних наук, доцент, заслужений лікар України Павлішен Ю. І., старший викладач      Вольєва Н. П.

За період існування, колективом кафедри здійснено уже п’ятий випуск молодих спеціалістів, які успішно працюють в реабілітаційних центрах, школах, ДЮСШ, державних установах та ін. Відкрито заочне відділення. Найближча перспектива розвитку кафедри – відкриття кваліфікаційного рівня підготовки «магістр здоров´я людини».

Керівництво кафедри продовжує проводити цілеспрямовану роботу з підготовки висококваліфікованих наукових кадрів. Керівництво дисертаційними роботами по кафедрі здоров’я людини виконують к.фіз.вих., доцент Павлюк Є.О., к.фіз.вих.,доцент Солтик О.О. к.фіз.вих., доцент Базильчук О.В. На сьогоднішній день ведеться активна робота з підготовки науковців найвищого – докторського рівня. Зокрема, над виконанням докторських робіт активно працюють к.фіз.вих., доцент Павлюк Є.О., к.фіз.вих., доцент Солтик О.О., к.пед.н., доцент Ребрина А.А.. У зв’язку з цим, на кафедрі постійно діють науково-методичні семінари, проводяться щорічні конференції як викладацького складу так і серед студентів. Науковці кафедри представляють свої здобутки на наукових конференціях різного рангу, на форумах фахівців фізичної культури, публікують свої наукові досягнення у провідних фахових вітчизняних та закордонних виданнях.

Окрім цього викладачами кафедри здоров´я людини та кафедри фізичного виховання спільно підготовлено і опубліковано навчальні посібники з грифом МОН України:

  • Мухін В.М. Фізична реабілітація: підручник/ В.М. Мухін. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К.: Олімп. л-ра, 2009. – 488с.
  • Павлюк Є.О., Свіргунець Є.М. Олімпійський і професійний спорт: навчальний посібник/. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 254с
  • А.Ребрина  Настільний теніс: метод.посіб./ – К.: Літера ЛТД, 2010. – 144с
  • А.Ребрина Настільний теніс. Другий рік навчання: метод.посіб./ – К.:Літера ЛТД, 2010. – 144с.
  • Воронін Д.М., Павлюк Є.О. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи: навч.посібник / Д.М. Воронін, Є.О. Павлюк. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 143с.
  • Теорія і методика дитячо-юнацького спорту : навч.посібник / О.А.Шинкарук, Є.О.Павлюк, Є.М.Свіргунець, В.В.Флерчук. – Хмельницький : ХНУ, 2011. 143с.
  • Ложкін Г.В., Волянюк Н.Ю., Солтик О.О. «Психологія праці» навч.посібник. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 191с.

За авторством викладачів колективу кафедри здоров´я людини та кафедри фізичного виховання за авторством Базильчука О.В., Гнатчука Я.І.,       Квасниці О.М., Ребрини А.А., Ференчука Б.М. подано до друку навчальний посібник з грифом МОН України «Спортивні ігри».

У взаємозв’язку з діяльністю викладачів кафедри фізичного виховання продовжується робота з перспективними молодими спортсменами на досягнення найвищих результатів (табл.).

 

Студенти – спортсмени, які навчались на спеціальності ФР та ЗЛ і досягли найвищих спортивних результатів

№ пп Прізвище, ім’я Група Вид спорту Розряд Кращі результати
1 Шалай Надія ФР 04-1 тхеквондо МСМК Багаторазова чемпіонка України.

5 місце на чемпіонаті Європи

2 Васильчук Іван ФР 06-1 самбо ЗМС Чемпіон світу, призер Європи
3 Пундик Галина ФР 06-1 фехтування ЗМС Олімпійська чемпіонка
4 Жовнір Ольга ФР 06-1 фехтування ЗМС Олімпійська чемпіонка
5 Пундик Дмитро ФР 06-1 фехтування МСМК Чемпіон Світу серед юніорів
6 Михайлінчик Василь ЗЛ 08-1 гирьовий спорт ЗМС Чемпіон Світу
7 Конопацький Станіслав ЗЛ 08-1 фехтування МСМК Третє місце чемпіонат світу
та багато інших, що продовжують своє навчання.

 

Окрім вище згаданих, 16 студентів-спортсменів досягли рівня майстрів спорту перемагаючи на змаганнях різного рангу.

Рухова і фізична активність є винятково важливим, фундаментальним чинником формування, збереження, зміцнення здоров’я та розвитку людини, особливо в дитячому, підлітковому та юнацькому віці. Завдяки здатності організму до саморегуляції, відбувається його адаптація до змін зовнішнього середовища, організм стає стійкішим і життєздатнішим. Під час фізичних вправ в організмі людини спрацьовують певні механізми, в результаті дії яких посилюються функції не тільки м’язів, але й дихальної, серцево-судинної, нервової та травної систем.

У відповідності до європейського підходу створюється модель майбутнього фахівця здоров´я людини. У відповідності з процесами модернізації вищої освіти, що проходять у нашій країні створено нову освітню програму підготовки бакалаврів здоров´я людини. Програма наповнена сучасними сертифікованими навчальними дисциплінами, що допоможуть майбутнім фахівцям набути необхідних професійних компетентностей.

Система набутих загальних та професійних компетентностей бакалавра зі здоров’я людини дозволяє фахово надавати послуги населенню застосовуючи здоров´язбережуючі та здоров´яформуючі технології.

Випускники кваліфікаційного рівня «бакалавр зі здоров’я людини», можуть обіймати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань Національного класифікатора України Зокрема, за професійними спрямуваннями:

  • «Фізична реабілітація»:фахівець з фізичної реабілітації; масажист;

масажист спортивний.

За цим спрямуванням, на сьогоднішній день, успішно працюють наші випускники як в Україні, так і за її межами а саме:

Цнота Тамара – масажист кабінету ЛФК поліклініки №1 м.Хмельницький;

Яцков Сергій – директор масажного кабінету «Здоров´я +» м.Нетішин;

Мельник Максим – технік-протезист Хмельницького державного протезійного експериментального підприємства;

Кметь Володимир – викладач СПА-технолог школи Gerard´s (Італія) у м.Київі.

Бондарук Дмитро – реабілітолого мануальний терапевт клініки «Медарт» м.Київ.

Шевчук Юлія – масажист студії біомеханічної корекції фігури «Едельвейс» м.Мінськ Республіка Білорусь;

Футорний Олександр – масажист реабілітаційного центру «Санні» м.Тбілісі Грузія;

Козлов Владислав – масажиств в Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris та у фізіотерапевтичному центрі FIZJO PLUS. м. Глівіце Польща.

Практичні заняття з медичних дисциплін

Виконання реабілітаційної програми

  • «Фітнес і рекреація»: фітнес-тренер; фахівець із організації дозвілля; інструктор з аеробіки; інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму); інструктор-методист тренажерного комплексу (залу).

Серед них можна відмітити кращих випускників:

Петришина Леся – завуч ДЮСШ №1 м.Хмельницький;

Фальшовник Світлана – завуч фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» м.Хмельницький;

Чубатюк Олег – методист управління молоді і спорту, м. Волочиськ, Хмельницької області;

Солтик Сергій – директор ДЮСШ №2 м.Хмельницький;

Янчук Олексій – завуч ДЮСШ №2 м.Хмельницький.

Виконання фітнес програми на фітболах

 

Організація вихідного дня

Туристична практика

Практичні навики з транспортування потерпілого

у екстремальних умовах

Ведучи військово-патріотичне виховання студентської молоді, на кафедрі проводиться робота з підтримки збройних сил України. Серед студентів усіх факультетів університету проведений військово-патріотичний фестиваль «Наш порох завжди сухий». При посильній допомозі курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, наші студенти вперше випробували свої можливості у метанні гранати, доланні смуги перешкоди у бронежилетах з виконанням стрільби у мішені, транспортуванні потерпілого. розбиранні та збиранні автомата АК-47.

 

Розбирання та збирання автомата АК-47

Стрільба стоячи у мішені

Транспортування потерпілого